X

Hozzáadás a kedvencekhez

A rendszer most hozzáadja a kiválasztott síterepet/szállást/turnust a kedvencekhez!

Információ

Utazási feltételek

Hasznos tudnivalók

-----------------------------

UTAZÁSI FELTÉTELEK

1. Az SKINET Utazási Iroda KFT. (továbbiakban Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416. §-a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetőleg a jelen szerződési feltételekben és mellékleteiben foglaltak az irányadók. Az utazási szerződés részeit (továbbiakban Tájékoztatók) az utazási ajánlatban, a visszaigazolásban foglaltak, a tartós adathordozón leírtak (különösen a HASZNOS TUDNIVALÓK), az UTASTÁJÉKOZTATÓ, valamint az utasnak átadott egyéb írásos tájékoztató anyag és átutalási bizonylatok képezik.
Az utas kijelenti, hogy az Iroda által kiadott utazási ajánlatban és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben (tájékozatók) rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja.

2. Az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt - a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint írásban kell megkötni, és papíron vagy  - ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták - más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani. Az utazási szerződés módosítására az előzőekben leírt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A szerződés szoros és elválaszthatatlan mellékletét képezi az utas rendelkezésére bocsátott TÁJÉKOZTATÓK, az UTAZÁSI FELTÉTELEK, mint általános szerződéses feltétel, a részvételi jegy, valamint a szerződéssel összefüggésben az Iroda által az utas részére átadott egyéb dokumentum.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés az utas által az interneten megrendelt és leelőlegezett szolgáltatások Iroda által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba.
Telefonon, faxon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén a szerződés létrejöttéhez az kell, hogy az utazási Iroda által utas részére megküldött visszaigazolás/utazási szerződést az utas aláírva visszaküldje az Iroda részére postán, faxon, vagy e-mail-en.
Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg, foglaló befizetés, stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az Iroda felé szabályszerű - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ) a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó, az Irodát ért, illetve annak oldalán felmerült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha az Iroda helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az utas csak feltételesen (előleg befizetése nélkül) jelentkezik, az utazási szerződés csak akkor jön létre a jelen pont 1. bekezdésében foglaltakon túlmenően, ha az Iroda az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesíti, és az előleg megfizetése megtörténik. Ezen értesítésig az utas jelentkezését bármikor visszamondhatja, az Iroda a befizetett összeget pedig - költségeinek levonásával - visszafizeti.
Az Iroda - kivételesen indokolt esetben - kifejezetten fenntartja a változtatás jogát a Tájékoztatókban foglaltakba leírtaktól.

3. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások (szállás, ellátás, utazás, egyéb szolgáltatások, stb.) díját, az Iroda eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában. Egyes utaknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) valutában kauciót kell fizetni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követően (távozáskor) akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogy átvette. Egyes utaknál a helyszínen az utasnak további költségeket kell megfizetni (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.).
Az iroda az erre vonatkozó információkat az utazási szerződésben vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

4. a) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a devizaárfolyam megváltozása miatt az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat fölemelheti. Ha a díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8 %-ot, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, és az Iroda a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Az euroban megadott részvételi díjak forintban történő fizetése esetén, az összeg beérkezése napján érvényes MNB árfolyam + 2 % kezelési költségen történik a jóváírás. 
b) A részvételi díj teljes összegű megfizetése esetén a befizetés napján érvényes részvételi díjat kell befizetni.
c) Az utas írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől abban az esetben is, ha az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott.

5. a) A teljes részvételi díj 40 %-át kell  a jelentkezéskor megfizetni. Ettől az Iroda akkor tér el, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A fennmaradó összeget (hátralékot) köteles az utas legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon megfizetni, kivéve, ha az Iroda és külföldi közreműködője közt létrejött szerződés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Iroda a szerződéstől külön értesítés nélkül elállhat, s azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles viselni a 6. pontban foglalt következményeket.
b) Ha a jelentkezés az utazást megelőző 31. napon belül történik, akkor a részvételi díj 100 %-át kell megfizetni.
c) Az iroda a teljes részvételi díj megfizetését követően a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (részvételi jegyet, vouchert) ad át az utasnak, melyet az utazás megkezdése előtt vagy megérkezéskor az iroda megbízottjának át kell adni. Ellenkező esetben az utas nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére.
d) Az utas az Iroda útján az előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.

6. Amennyiben az utas nem az Utazási Feltételek 4. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, úgy az Iroda az addig felmerült költségeinek megtérítését (bánatpénzt)  követelhet az alábbiak szerint:
a) Ha az utas az utazás megkezdése előtti 64. és 31. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 40%-t köteles megfizetni.
b) Ha az utas a 30. és a 8. naptári nap között a szerződéstől eláll, a teljes részvételi díj 75%-át köteles megfizetni..
c) Ha az utas az indulást megelőző 7. naptári napon vagy ezen belül mond le, illetve (lemondás nélkül) nem vesz részt az utazáson, úgy az adott út teljes összegét (a részvételi díj 100%-át) elveszti.
d) A teljes részvételi díjhoz hozzászámítandók a megrendelt fakultatív szolgáltatások (pl.: utazás, síbérlet stb.) díjai is.
e) Csoportos foglalás esetén (20 fő felett) , ha a szervező a foglalástól az utazást megelőző 31. naptári napig mondja le az utazást, az előleget   (a részvételi díj 40%-át) teljes egészében elveszti, kivéve, ha a külföldi szolgáltatóval kötött szerződés mást tartalmaz. A további lemondási feltételek megegyeznek a 6.b. és 6 c.pontban leírtakkal.
h) Egyes külföldi partnerrel kötött szerződés alapján, a fenti lemondási feltételek módosulhatnak, ezt az  Iroda utazási szerződésben rögzíti.

7.  Amennyiben az utas már szerződésben rögzített, befizetett utat módosít (utas neve, időpontja, szálláshely típusa) és ez  az Iroda, külföldi partnerével kötött szerződés alapján módosítási költséggel jár, úgy a módosításból eredő többletköltség minden esetben az Utast terheli.

8. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan az Iroda által közzétett adatokban történt esetleges változásokról az Iroda tájékoztatja az utast.

9. Rendkívüli esetekben az Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való fölcserélésére.

10. Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha erre nem az utas érdekkörében felmerült okból kerül sor, akkor az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az Irodának lehetősége van, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal azonos mértékű kamat megfizetését.

11. Az Iroda felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Nem megfelelően teljesített utazási szerződés esetén az Iroda köteles a díjat arányosan csökkenteni.
a) Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében fölmerült okból nem veszi igénybe, illetve az utazást korábban megszakítja.
b) Az Iroda felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, vagy vis maior esete következett be.
Az Iroda az utóbbi két esetben - lehetőségéhez mérten - köteles segítséget nyújtani az utasnak.
Az utazási Irodának, illetőleg az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő kárért való felelőssége a szolgáltatási díj (részvételi díj) összegének maximálisan a kétszeresét érheti el, az ezt meghaladó kár nem érvényesíthető.
c) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
d) Az Iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl. hó hiány, rossz időjárás) felelősséget nem vállal. Az Iroda nem felelős azon szolgáltatások nem teljesítéséért, melyek meghiúsulása elháríthatatlan külső körülményekre (Vis major pl.: sztrájk, katasztrófa, természeti csapás, fegyveres konfliktus, terrorveszély stb.) vezethető vissza.
e) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas köteles kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az Utast terheli. Az Iroda helyszíni szolgáltatója, helyi képviselője az Utas bejelentéséről köteles feljegyzést készíteni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A helyszíni feljegyzés kizárólag az Utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az Iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Helyszíni feljegyzés hiányában az Utas kártérítési igénye jelentősen csökkenhet, vagy megszűnhet.
Az Utasnak kifogásait, az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül írásban az Iroda tudomására kell hoznia. A kifogás késedelmes előterjesztéséből eredő károkért az Utas felelősséggel tartozik Ptk. 307.§(1) és (3). bekezdés.
f) Az Iroda utazásközvetítője által értékesített utazási szolgáltatás esetében, az utazásközvetítő felelőssége másodlagos, a jogok és kötelezettségek közvetlenül terhelik egymással szemben az utast és az Irodát.

12. Az utas, poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során, mivel azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda vagy közreműködője nem vette át.

13. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, biztosítási kötelezettség stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
Az utazási okmányok (útlevél, vízum) beszerzése az Utas feladata. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, úgy a 6. pont szerinti költségeket köteles megfizetni.

14. Az Utas az utazáson kifejezetten saját felelősségére vesz részt, az út során az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Az Iroda kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható magatartás, figyelem, körültekintés ellenére következtek be.

15. Az iroda által adott kedvezmények (pl. csoportkedvezmény, törzsutas kedvezmény stb.) nem vonhatók össze, és csak az utas által közvetlenül az Irodánál történő személyes befizetéseknél (átutalás) érvényesíthetők.

16. A RÉSZVÉTELI DÍJ AZ ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS, VALAMINT AZ UTASBIZTOSÍTÁS DÍJÁT NEM TARTALMAZZA.
Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg illetve foglaló befizetésével egyidejűleg köthető meg.
Ha az utas nem rendelkezik utasbiztosítással, az ebből eredő károkért, költségekért az Iroda felelősséget nem vállal.

17. A SKINET Utazási Iroda Kft. a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet által a vagyoni biztosítékra előírt kötelezettségét  a MKB Banknál kötött letéti számlával teljesítette.

18. A SKINET Utazási Iroda KFT. MKEH szerinti nyilvántartásba vételi száma: U-001043, adószáma: 14761849-2-41, cégjegyzék száma: 01-09-918621, székhelye: 1131 Budapest, Menyasszony  u.106.

Banki adatok:

19. Az Iroda fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatókban foglaltaktól - kivételesen, indokolt esetben - eltérjen.

20. Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Szentendrei Városi  Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

21.  A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az utasok 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szerv:  BFKH - Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

22. Az Iroda az interneten megjelentetett utazási ajánlatokban előforduló sajtóhibákért és az ajánlatok lezárását követő változásokért felelősséget nem vállal.

Skinet Utazási Iroda Kft.

------------------------------------------------------------------

HASZNOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy a részvételi díj befizetése előtt az utakkal kapcsolatos FONTOS TUDNIVALÓKAT, UTAZÁSI FELTÉTELEKET, és egyéb tájékoztatókat (pl.: UTASTÁJÉKOZTATÓ az egyes szálláshelyekről) olvassa el,  mert ezek fontos információkat tartalmaznak és az UTAZÁSI SZERZÕDÉS részét képezik.

A foglalás menete

Amennyiben internetes oldalunkon szereplő utazási ajánlatainkból sikerült kiválasztania, majd megrendelnie az utat, erről írásos, előzetes visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre. A részvételi díj megfizetése történhet euroban, illetve forintban is. Azonos rendelési számhoz tartozó szállás, fakultáció, valamint utazás kiegyenlítése csak azonos pénznemben lehetséges.
Az euroban megadott részvételi díjak forintban történő fizetése esetén, az összeg beérkezése napján érvényes MNB árfolyam + 2 % kezelési költség számításával történik a beérkező összeg jóváírása.
A foglaláshoz a teljes részvételi díj 40 %-át átutalással, vagy közvetlenül, a következő bankszámla számokra fizetheti be a megadott határidőig (a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül). Az összeghez a buszos utazás árának 40%-a is hozzá tartozik.

Banki adatok:

ÁFÁ-s számla

Cégnévre kért ÁFÁ-s számla igényét, már a foglalásnál kérjük jelezni.

Általános tudnivalók

Szálláshelyeinken kizárólag teljes stúdiókat, apartmanokat értékesítünk, de a könnyebb tájékozódás végett minden esetben az egy főre eső árat adjuk meg.
Apartmanban, stúdióban és bungalóban történő elhelyezésnél, függetlenül attól, hogy hány személy részére veszik igénybe, mindig a teljes részvételi díjat kell megfizetni. Az üreságy felár tehát 100 %. Minden apartman, stúdió és a bungalók döntő többsége konyhával és fürdőszobával rendelkezik. A szálláshely neve mellett szereplő “apartmanok ellátás nélkül" szöveg nem a lakás elrendezésére vonatkozik.
A lakások elrendezésére a szálláshelyhez tartozó ártáblázat fejlécében lévő megnevezés utal:

A lakások (apartmanok, stúdiók, bungaló) legfeljebb annyi főre vehetők igénybe, ahány főre jelezve vannak. A létszámba a gyermekek is beszámítanak, kivéve ahol ezt külön jelezzük.

Végtakarítás

A végtakarítástól függetlenül a konyhát, konyharészt minden esetben ki kell takarítani, el kell mosogatni, az edényeket, evőeszközöket, stb. helyükre kell tenni, a szemetest ki kell üríteni, és a szemetet a tárolóba elvinni.

Szálláshelyek besorolása

A szálláshelyek minősítését az adott ország besorolása alapján közöljük. Az egyes országok besorolásai jelentősen eltérhetnek egymástól.

Szolgáltatások

A szálláshelyek szolgáltatásait általában térítés ellenében vehetik igénybe Vendégeink, kivéve, ha külön jelöljük az ingyenes jelleget.

 Biztosítás

A részvételi díj betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, valamint útlemondási biztosítást nem tartalmaz, ezek internetes oldalunkon külön megköthetők. Utasbiztosítás megkötését az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasoljuk.
Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető (összege a részvételi díj 5%-a a. Az önrész 20%)!

Egyéb költségek

Némely szálláshelyen a részvételi díjon fölül a helyszínen Vendégeinknek további költségeket (pl. üdülőhelyi díj, végtakarítás, áramfogyasztás stb.) kell fizetni. Az ezekre vonatkozó információkat az adott szálláshelynél, illetve az Utastájékoztatóban közöljük. Az itt valutában megadott árak tájékoztató jellegűek, eltérhetnek a megadott értékektől. A külföldi szolgáltatók fenntartják a jogot azok módosítására. A valutában megadott áraknál az adott szolgáltatást a helyszínen lehet, illetve kell megfizetni.

Távolságok

A katalógusban szereplő - méterben vagy km-ben - megadott távolságok tájékoztató jellegűek, körülbelüli értékeket jelentenek.

Parkolás

Az egyes szálláshelyeknél a parkolás nem minden esetben ingyenes, némely sícentrumban pedig kizárólag térítés ellenében lehet parkolni.
A részletekről érdeklődjön irodánkban!

Utastájékoztató

Legtöbb szálláshelyünkről készült ún. UTASTÁJÉKOZTATÓ, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz, és segít eligazodni a döntésben. Ezt befizetés előtt kérje irodánktól. Ezenkívül sípályatérképekkel, a szállásokról készült információs anyagokkal, fényképekkel tudunk rendelkezésére állni.

Képek

Az internetes oldalon található képek mintaképek, azok csak a szálláshely bemutatására szolgálnak, a valóságban a szálláshelyek ettől eltérhetnek.

Helyi képviselő

Ahol irodánk a katalógusban szereplő helyeken telepített idegenvezetőt nem alkalmaz, helyi képviselő a részvételi jegyen (voucheren) megadott partner, illetve a szálláshely recepciója.

Részvételi Jegy (voucher)

Kérjük, hogy a részvételi jegyet feltétlenül vigye magával, és elutazás előtt figyelmesen olvassa el, mert a szálláshely elfoglalására vonatkozólag fontos információkat tartalmaz, (érkezési, indulási idő, kulcsátvétel helye, mely némely esetben eltér a szálláshely megadott címétől, esetleg más településen van, telefonszám, melyen a kései érkezést jelenteni lehet, stb), valamint ez jogosít a megrendelt szolgáltatások igénybevételére.

Egyedi megrendelések (lekérések)

Ha Önnek más elképzelései vannak, mint amit az internetes oldalunkon szereplő utazási ajánlatokban talál, akkor is forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb helyet, vagy ha Ön már eldöntötte hová kíván utazni, megszervezzük útját. Egyedi megrendeléskor 35.-€ ( 10.000,-Ft ), vagy az Iroda által meghatározott mértékű lekérési díjat kell fizetni, amely összeg a részvételi díjba beszámít. Ha a megrendelt és lekért szolgáltatást Ön nem veszi igénybe, 35.-€ ( 10.000,-Ft) költséget számolunk fel. Az előleg fennmaradó részét (vagy az indulást megelőző 30 napon belül a teljes részvételi díjat) a külföldi partner visszaigazolását követően, az ügyintézőnkkel egyeztetett időpontig kell megfizetni.

Egyedi megrendelés szerint összeállított utazásnak (lekérésnek) minősül, ha jelentkezéskor (megrendeléskor) a szolgáltatásokat külön meg kell rendelni külföldi partnerünktől.
Egyedi megrendelésnek minősülhet továbbá a katalógusban szereplő utazási ajánlat is (vagy annak bizonyos turnusai, illetve szobatípusai), ha nem áll rendelkezésünkre szabadon árulható árualap.
Az egyedi megrendelés (lekérés) tényéről jelentkezéskor minden esetben tájékoztatjuk Vendégeinket!

Reklamáció

Ha Önt a síút folyamán irodánk vagy közreműködőjének hibája miatt bármiféle kellemetlenség vagy kár éri (nem, vagy csak részben teljesített szolgáltatások stb.), kérjük, hogy a helyszínen idegenvezetőnkkel vagy irodánk helyi képviselőjével közösen szíveskedjen a REKLAMÁCIÓ OKÁT RÉSZLETEZŐ JEGYZŐKÖNYVET fölvenni, mert irodánk csak ebben az esetben tud hatékonyan föllépni az Önt ért kár megtéríttetésében.

Helyi képviselő

Utazási irodánk az egyes szálláshelyeken (kivéve ott, ahol telepített idegenvezető áll Vendégeink rendelkezésére), magyar nyelvű asszisztenciát nem biztosít.

Érkezés, elutazás

A részvételi jegyen szerepel a szálláshely elfoglalásának illetve elhagyásának legkorábbi és legkésőbbi időpontja, valamint a szállás-hely neve és címe, vagy a kulcs átvételének helye. Amennyiben útközben kiderül, hogy a feltüntetett időpontig nem érkezik meg, kérjük jelezze ezt a részvételi jegyen megadott külföldi telefonszámon, hogy megbeszélhessék, milyen módon foglalhatja el a szálláshelyet.
A megadott időponton túl történő megérkezés esetén nem tudjuk garantálni a szálláshely érkezési napon
történő átvételélét.
Amennyiben az Utastájékoztatóban feltüntetett időpontoktól eltérően kíván elutazni, kérjük, hogy feltétlenül egyeztessen a helyi partnerirodával  a kaució visszafizetését illetően.

24 órás ügyeleti telefonszám

Az ügyeleti telefonszám a részvételi jegyen található.